Spoločnosť Bezpa Consult, s.r.o., ktorá za zaoberá výchovou a vzdelávaním v oblasti BOZP a PO už viac ako 10 rokov flexibilne pre spokojnosť a potreby zákazníkov.

Spoločnosť zabezpečuje služby a poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (OPP) a pracovnej zdravotnej služby (PZS). Naše portfólio zahŕňa zabezpečovanie odbornej kvalifikácie Vašich zamestnancov, pravidelnú aktualizáciu, vedenie a udržovanie agendy BOZP, OPP A PZS v súlade s platnou legislatívou. Naša spoločnosť zabezpečuje tiež revízie, odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení.

Cieľom spoločnosti je bezpečné prostredie na Vašom pracovisku s minimalizáciou pracovných úrazov v súlade s podmienkami legislatívy SR.
„Ponúkame kvalitnú bezpečnosť pre vašu spoločnosť.“