Školenie na obsluhu motorových vozíkov (VZV), logistika a sklady

Kurz na obsluhu motorových a elektrických vozíkov môže absolvovať osoba staršia ako 18 rokov a zdravotne spôsobilá. Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje lekárskym potvrdením v prihláške, max. 6 mesiacov stará.
Kurz na obsluhu vozíkov ("jašteriek, vysokozdvižiek") sa skladá z teoretickej a praktickej časti (údržba, ovládanie...). Samozrejmosťou je možnosť vyskúšať si obsluhu motorového vozíka v praxi pod dohľadom skúsených lektorov.


Minimálne požiadavky na kurz alebo vydanie preukazu:

 • zdravotná spôsobilosť
 • absolvovanie výchovy a vzdelávania
 • overenie vedomostí na obsluhu motorových vozíkov, logistiky a skladov pred skúšobnou komisiou
 • Základný kurz
  Tento kurz musí absolvovať záujemca o školenie obsluhy vozíkov, ktorý ešte nemá žiaden preukaz na obsluhu vozíkov. Ku školeniu je povinnosťou vek nad 18 rokov, preukázať zdravotnú spôsobilosť (nie staršiu ako 6 mesiacov).
  Ďalšie náležitosti: pdfTlačivo zdravotnej spôsobilosti
  - aktuálna fotografiu 3 x 2,5 cm
 • Rozširovací kurz
  Rozšírenie platného dokladu o ďalšiu triedu alebo druh. Povinnosťou pre absolvovanie tohto kurzu je vlastniť preukaz na obsluhu vozíkov a preukázať zdravotnú spôsobilosť (nie staršiu ako 6 mesiacov).
  Ďalšie náležitosti: pdfTlačivo zdravotnej spôsobilosti
 • Opakované oboznamovanie 1x za 12 mesiacov.
  Povinnosť absolvovať pravidelné školenie má v zmysle normy STN 26 8805:2011 Motorové vozíky, základné požiadavky na kvalifikáciu obsluha vozíka 1x za 12 mesiacov.
 • Aktualizačná odborná príprava (AOP) 1x za 5 rokov
  Povinnosť absolvovať AOP má obsluha motorového vozíka, má každý držiteľ preukazu na obsluhu vozíkov každých 5 rokov od vydania preukazu v zmysle §16 zákona 124/2006 Z.z o BOZPK absolvovaní kurzu je potrebné preukázať zdravotnú spôsobilosť (nie staršiu ako 6 mesiacov). V prípade neabsolvovania tohto školenia preukaz stráca úplnú platnosť.
  Ďalšie náležitosti: pdfTlačivo zdravotnej spôsobilosti
 • Kondičná jazda na motorovom vozíku + odborná praktická inštruktáž (Podľa dohody)

Zákon 124/2006 Z.z. o BOZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť prijať a poveriť prácou s obsluhou vozíka len osobu, ktorá je vlastníkom platného preukazu na obsluhu konkrétneho typu vozíka Zamestnávateľ je taktiež povinný aby mal zamestnanec preukaz stále platný a absolvoval potrebné kurzy. Pri neplatnosti preukazu hrozí zamestnancovi jeho odobratie IP (môže požiadať o vrátenie po 1 roku) a zamestnávateľovi i zamestnancovi pokuta.
Konkrétny obsah výchovy a vzdelávania jednotlivých školení je uvedený vo Vyhláške 356/2007 Z.z. o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti.


TRIEDY:

 • Trieda I. - elektrické vozíky (akumulátorové)
 • Trieda II. - vozíky so spaľovacím motorom (benzínové, naftové, plynové ...)

DRUHY:

 • A - Plošinové, nízko-zdvíhacie, vlečné a tlačené ručne vedené
 • B - Plošinové, nízko-zdvíhacie, vlečné a tlačené s pákovým riadením
 • C - Plošinové, nízko-zdvíhacie, vlečné a tlačené s volantovým riadením
 • D - Vysoko-zdvíhacie ručne vedené
 • E - Vysoko-zdvíhacie s pákovým riadením
 • W1 - Vysoko-zdvíhacie s volantovým riadením do 5 t nosnosti
 • W2 - Vysoko-zdvíhacie s volantovým riadením nad 5 t nosnosti
 • G - Vysoko-zdvíhacie so zdvíhacou plošinou
 • Z - Špeciálne vozíky - paletizačné zariadenie kolesového nakladača (čelný, otočný, teleskopický)