Hovorovo povedané ako: „bezpečnosť práce, bezpečnosť pri práci“.

Ponúkame zmluvné alebo paušálne služby autorizovaného bezpečnostného technika (ABT) a bezpečnostného technika BT. Služby ponúkame pre výrobnú aj nevýrobnú sféru, ktoré sú povinné zo zákona pre podniky, firmy, spoločnosti  aj živnostníkov. 

Portfólio služieb, ktoré naša spoločnosť poskytuje a spadajú do bezpečnostnotechnických služieb (BTS) je rozsiahle. BTS poskytuje zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia.

 

Súčasťou našich služieb je:

VÝKON BT

Komplexné zabezpečenie BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) na vašom pracovisku výkonom BT.


AUDITY BOZP

Vstupné i pravidelné priebežné audit, ktorých účelom je zistenie a zhodnotenie správnosti, aktuálnosti a skutočného stavu BOZP (kontrola dokumentácie) v konkrétnom podniku.

V oblasti BOZP ide o nasledovné:

  • kontrola plnenia požiadaviek vyplývajúcich z legislatívy.
  • výsledkom auditu je detailná správa o zistených skutočnostiach a návrh opatrení na ich odstránenie a minimalizovanie.


DOKUMENTÁCIA BOZP

Povinnosťou je i vypracovanie potrebnej dokumentácie BOZP podľa platnej legislatívy zo zameraním na konkrétne pracovisko.


SLUŽBY AUTORIZOVANÉHO BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA (ABT)

Služby spojené s výkonom ABT zabezpečujú zamestnanci našej spoločnosti.


KOORDINÁCIA BOZP

Ponúkame odbornú spoluprácu za účelom zaistenie BOZP pri realizácii prác na stavenisku.

  • návšteva stavieb, sledovanie postupov a organizácie prác, monitorovanie rizík na stavenisku
  • vypracovanie Plánu, kontrola dodržiavania bezpečných pracovných postupov a technologických postupov
  • navrhovať preventívne opatrenie týkajúce sa BOZP, spolupráca a konzultácia