Hovorovo povedané ako: „zdravotná služba“.
Spoločnosť tiež ponúka zmluvné zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby (PZS), vstupný audit, vypracovanie dokumentácie PZS pre vybrané činnosti v zmysle platnej legislatívy SR.

 

Povinnosť zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby PZS určuje:
Novelizáciou zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý určuje zamestnávateľom povinnosť zriadiť pre svojich zamestnancov zdravotný dohľad prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby. Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi odborné a poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu, ktorý tvorí dohľad nad pracovnými podmienkami, posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.