Školenie na odbornú spôsobilosť v elektrotechnike

Základný kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu elektrotechnikov. Kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike realizujeme v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP a vyhlášky 508/2009 Z.z. o bezpečnostných opatreniach pri elektr. a plynových zariadeniach. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s legislatívnymi predpismi v oblasti elektrotechniky, príslušnými STN normami v elektrotechnike a s povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov. Po úspešnom absolvovaní skúšok získa účastník výchovy a vzdelávania osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávania činnosti na vyhradenom technickom zariadení elektrickom pre stupne odbornej spôsobilosti podľa §21, §22 a §23 vyhl. č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.


Minimálne požiadavky na kurz alebo vydanie preukazu:

 • zdravotná spôsobilosť
 • absolvovanie výchovy a vzdelávania
 • overenie vedomostí na odbornú spôsobilosť v elektrotechnike pred skúšobnou komisiou

Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky sa realizuje pre:

 • Základný kurz
  Je určený pre žiadateľa, ktorý nevlastní žiadne oprávnenie elektrotechnika.
  • (§21) Elektrotechnik
  Fyzická osoba, ktorá môže v rozsahu svojho odborného vzdelania vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom, ak má odborné vzdelanie v inom učebnom odbore alebo v inom študijnom odbore ako elektrotechnickom, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické, alebo ak absolvovala ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe zameranom na technické zariadenie elektrické v minimálnom rozsahu 400 hodín.
  • (§22) Samostatný elektrotechnik
  Elektrotechnik môže riadiť činnosť poučených osôb bez obmedzenia ich počtu a riadiť činnosť najviac dvoch elektrotechnikov.
  • (§23) Elektrotechnik na riad. činnosti alebo riad. prevádzky
  Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky môže vykonávať činnosť samostatného elektrotechnika a riadiť činnosť poučených osôb, elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky bez obmedzenia ich počtu alebo riadiť prevádzku technických zariadení elektrických.

Podmienky prijatia na kurz:
1. ukončené vzdelanie v elektrotechnike /výučný list, úplne stredne odborné vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie/
2. zdravotná spôsobilosť na prácu v elektrotechnike (potvrdzuje lekár) pdfTlačivo zdravotnej spôsobilosti
3. prax v elektrotechnike pre §22, §23 potvrdzuje zamestnávateľ, dĺžka praxe musí byť v súlade s vyhláškou 508/2009 Z.z.

 • Opakované oboznamovanie 1x za 24 mesiacov
  Tzv. Pravidelné školenie sa vykonáva v zmysle §7 zákona č.124/2006 Z.z., 1x za 24 mesiacov. Pri tomto školení sa zameriavame na zmeny zákonom a STN noriem v oblasti elektrotechniky.
 • Aktualizačná odborná príprava (AOP) (§21, §22, §23) 1x za 5 rokov
  Povinnosť absolvovať kurz AOP má každý osoba pracujúca ako elektrotechnik spotrebným osvedčením v zmysle §16 zákona č.124/2006 Z.z., každých 5 rokov od vydania osvedčenia. K absolvovaniu kurzu je potrebné preukázať zdravotnú spôsobilosť (nie staršiu ako 6 mesiacov). Pri neabsolvovaní kurzu AOP preukaz stráca úplnú platnosť.
  Ďalšie náležitosti: pdfTlačivo zdravotnej spôsobilosti