Výchova, vzdelávanie, oboznamovanie a školenia

Kurzy (školenia) sa uskutočňujú pravidelne v dvojtýždňových intervaloch. Podľa potrieb je možné ich prispôsobiť vaším požiadavkám. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte. Profesionálny a flexibilný prístup je našou prioritou, poskytujeme služby k vašej maximálnej spokojnosti.

Povinnosť vlastniť preukaz obsluhy stavebných strojov a zariadení je povinná každá osoba, ktorá takýto stroj alebo zariadenie obsluhuje.

Kurz na obsluhu motorových a elektrických vozíkov môže absolvovať osoba staršia ako 18 rokov a zdravotne spôsobilá.

Kurz obsluhy zdvíhacích zariadení, známy ako školenie žeriavníkov, je určený pre žeriavnikov, plošinárov a pracovníkov pracujúcich so zdvíhacím zariadením s motorovým a ručným pohonom.

Kurz Viazača bremien je povinný mať podľa zákona každý pracovník na stavbe, ktorý vykonáva činnosť viazača bremien.

Povinnosť absolvovať školenie na obsluhu motorovej reťazovej píly a vlastniť preukaz je povinný každý zamestnanec, ktorý pracuje s motorovou reťazovou pílou pri ťažbe dreva alebo pri inej činnosti.

Základný kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu elektrotechnikov.

Ochrana pred požiarmi je súbor metód, činností, materiálno-technického a personálneho zabezpečeniami, ktorých cieľom je zaistiť podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, zvierat, majetku a životného prostredia pred požiarmi a ostatnými mimoriadnymi udalosťami.

Školenie, oboznamovanie, výchova a vzdelávanie v oblasti BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci).
Povinnosť absolvovať školenie, oboznamovanie, výchovu a vzdelávanie v oblasti BOZP má každý zamestnanec v zmysle zákon 124/2006 Z.z.