Kurz obsluhy zdvíhacích zariadení, známy ako školenie žeriavníkov, je určený pre žeriavnikov, plošinárov a pracovníkov pracujúcich so zdvíhacím zariadením s motorovým a ručným pohonom. Môže ho absolvovať osoba staršia ako 18 rokov zdravotne spôsobilá. Kurzy sú podľa platnej legislatívy. Neobsahujú praktické zacvičenie. Po úspešnom absolvovaní základného kurzu Vám bude vystavený preukaz na obsluhu konkrétneho typu zdvíhacieho zariadenie podľa druhu kurzu. Platná legislatíva v SR určuje povinnosť obsluhy zdvíhacích zariadení vlastniť na každú skupiny zvlášť oprávnenie/preukaz.


Minimálne požiadavky na kurz alebo vydanie preukazu:

 • zdravotná spôsobilosť
 • absolvovanie výchovy a vzdelávania
 • overenie vedomostí na obsluhu zdvíhacích zariadení pred skúšobnou komisiou
 • Základný kurz obsluhy žeriavov a plošín
  Kurz je určený pre všetky typy zdvíhacích zariadení, pre žiadateľa, ktorý nevlastní žiaden preukaz na obsluhu žeriavov a plošín. K začatiu školenia je povinnosťou vek nad 18 rokov.
  Preukázať zdravotnú spôsobilosť (nie staršiu ako 6 mesiacov) je nutné doložiť k prihláške na obsluhu vybraných zdvíhacích zariadení skupiny A:
 1. vežový žeriav
 2. mobilný žeriav na automobilovom podvozku
 3. pohyblivá pracovná plošina s motorovým pohonom a s výškou zdvihu nad 1,5 m na automobilovom podvozku

Školenie zabezpečuje naša spoločnosť. Skúšky prebiehajú v priestoroch Technickej inšpekcie v Žiline.
Na ostatné skupiny zdvíhacích zariadení zdravotná spôsobilosť nie je povinná. Školenie aj skúška prebieha u nás.
Ďalšie náležitosti: pdfTlačivo zdravotnej spôsobilosti

 • Opakované oboznamovanie 1x za 12 mesiacov
  Tzv. Pravidelné školenie sa vykonáva 1x za 12 mesiacov.
 • Aktualizačná odborná príprava (AOP) 1x za 5 rokov
  Povinnosť absolvovať kurz AOP má každý držiteľ preukazu na obsluhu žeriavov a plošín v zmysle §16 zákona č.124/2006 Z.z., každých 5 rokov od vydania preukazu. K absolvovaní kurzu je potrebné preukázať zdravotnú spôsobilosť (nie staršiu ako 6 mesiacov). Pri neabsolvovaní kurzu AOP preukaz stráca úplnú platnosť.
  Ďalšie náležitosti: pdfTlačivo zdravotnej spôsobilosti

Ďalej ponúkame:

 • získanie dokladu (žeriavnický preukaz) obsluhy zdvíhacích zariadení v požadovanom rozsahu
 • rozšírenie dokladu (žeriavnický preukaz) obsluhy zdvíhacích zariadení
 • vydanie duplikátu preukazu ZADARMO (len v prípade ak ste ho obdržali v našej spoločnosti)
 • opakované školenie v pravidelných intervaloch (min.1x 12 mesiacov)
 • odbornú aktualizačnú prípravu AOP

Zákon 124/2006 Z.z. o BOZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť prijať a poveriť prácou s obsluhou žeriavu a plošiny len osobu, ktorá je vlastníkom platného preukazu na obsluhu konkrétneho typu zdvíhacieho zariadenia. Zamestnávateľ je taktiež povinný, aby mal zamestnanec preukaz stále platný a absolvoval potrebné kurzy. Pri neplatnosti preukazu hrozí zamestnancovi jeho odobratie IP (môže požiadať o vrátenie po 1 roku) a zamestnávateľovi i zamestnancovi pokuta.


ROZDELENIE ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ

Skupiny zdvíhacích zariadení sú uvedené vo vyhláške 508/2009 Z.z.. Ostatné zdvíhacie zariadenia školíme po dohode našimi odbornými lektormi podľa konkrétneho typu zaradenia