Projekt je realizovaný vďaka  podpore z  Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

12

 

Doba realizácie projektu: 10/2018 - 05/2022

 

loga 150dpi

      Cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti firiem stavebného priemyslu prostredníctvom rovnakého prístupu k zvýšeniu kvalifikácie zamestnancov v oblasti stavebného priemyslu a bezpečnosti s dôrazom na získanie lepších odborných zručnosti v súlade s požiadavkami na trhu práce. Na dosiahnutie cieľa boli využité aktivity, pomocou troch aktivít projekt získal smer. Prvá aktivita bola zabezpečená na tvorbu vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých s požiadavkami očakávanými na trhu. Došlo k potrebnej inovácií vzdelávacích programov v oblasti stavebného priemyslu vlastnými odbornými pracovníkmi (lektormi) a administratívnymi pracovníkmi v priebehu 18 mesiacov.

      Inovácia bola zameraná najmä na zmennú vo forme výučby – kombinácia distančnej a prezenčnej formy. V dôsledku neočakávanej situácie a príchodu pandémie COVID19 predstavovala distančná forma veľký prínos. Vzhľadom na tieto zmeny boli zabezpečené nové učebné texty a multimediálne prvky. V prvom kroku boli zrealizované inovácie obsahu distančnej formy v jednotlivých kurzov v oblastiach žeriavnik – obsluha hydraulickej ruky, strojník stavebných strojov – rýpadlo a nákladač, obsluha vysokozdvižného vozíka a viazač bremien. V druhom kroku prešla inováciou prezenčná forma  vzdelávania. Zabezpečené na zlepšenie kvality výučby boli pracovné zošity, pripravené boli tiež inštruktážne videá a v poslednom kroku bolo nevyhnutné zabezpečiť potrebnú PC techniku. K 31.12 2019 bol naplnení cieľ vypracovanie odborných príručiek – viazač bremien, hydraulická ruka, vysokozdvižný vozík a stavebný stroj. Pomocou programu, PC a inštruktážnych videí zamestnanci Bezpa Consult, s. r. o. pracovali na výchove a vzdelávaní v oblasti stavebného priemyslu. V rámci kvality bola zabezpečená spätná väzba absolvovania distančnej formy. V tejto činnosti vypracovali zamestnanci Bezpa Consult, s. r. o. overovacie modelové prvky pri štúdiu distančnou formou. Vzdelávacie kurzy boli pilotné odskúšané v rámci realizácie aktivity.

 

 

  dokum             video

    

 

     Realizácia seminárov pre stanovenú cieľovú skupinu s cieľom osvety realizácie inovovaných vzdelávacích programov na rozvoj dospelých v súlade s požiadavkami na trhu práce. Cieľom  bolo oslovenie čo najväčšieho počtu zamestnávateľom, zväzov a samostatných zárobkovo činných osôb v oblasti stavebného priemyslu. Vo februári 2020 boli realizované semináre kde sa uzatvárali partnerstvá.  Následné po oslovený uchádzačov boli podpísane memorandá, ktorý následne bolo potrebné zahrnúť do školení. Zozbierané údaje slúžili na stanovenie približných termínoch podujatí. Semináre poskytli informácie o potrebných požiadavkách k získaniu preukazu z piatich inovovaných vzdelávacích kurzov. Vzdelávacie kurzy boli realizované v auguste 2020. Inovatívne kurzy sa realizovali od 1.9.2020 vyškolení boli prvý zamestnanci firmy kde bolo uzavreté memorandum následne získali preukaz na obsluhu stavebných strojov. Z dôvodu pandémie došlo pozastaveniu aktivít projektu, a následne oslovovanie firiem sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailu, listov a telefonátmi.

      Následné realizácia inovovaných vzdelávacích kurzov na rozvoj kompetencií  cieľovej skupiny s požiadavkami trhu práce. Vzdelávacie kurzy boli realizované sprístupnený distančnej formy  kurzov pomocou e-learningu kde boli využívané prístupové kódy, v rámci výučby sa overovali vedomosti pomocou testov a následné pokračovala výučba ďalších kapitol pod dohľadom technického pracovníka.  Praktická výučba nasledovala po realizovaný teoretickej výučby, termínoch a miestach dohodnutých s účastníkmi vzdelávania. Po ukončený teoretickej aj praktickej výučby absolvovali účastníci skúšky , ktoré sú potrebné na získanie preukazu. Preukazy a skúšky boli realizované zamestnancami Bezpa Consult, s. r. o., preukaz má platnosť v rámci celej Európskej únie. Na prácach sa podieľali  administratívny, organizační pracovníci ale aj garanti za jednotlivé inovované vzdelávacie programy. Od 1.7.2021 sa pokračovalo v inovatívnych vzdelávacích kurzoch zmena nastala len v distančnej forme ktorá prebiehala formou samoštúdia, po skončení e-learningovej časti sa pokračovalo následne prezenčnou formou za dodržiavania prísnych epidemiologických opatrení.

 

eler                                  kancel

 

    

 

     Účastníci po absolvovaní získali preukaz na výkon činnosti v rámci ktorej absolvovali kurz. Formou dotazníkov bola následne zisťovaná spokojnosť účastníkov s celkovou úrovňou kurzu, kvalitou lektorov, ukážkovou činnosťou, praktickými cvičeniami a organizačnou stránkou kurzov. Výsledkom  bolo získanie podnetov na zlepšenie celkovej vzdelávacie aktivity. V rámci spoločnosti Bezpa Consult, s. r. o. sa odborný kolektív stretáva na pravidelných poradách, kde následne vyhodnocujú skúsenosti počas projektu a hľadaná nové možnosti a zlepšenie.  

3

 

     Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie.

     Investičnou prioritou je zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny v rámci formálneho, neformálneho a bežného vzdelávania, zvyšovanie vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej sily a podpory flexibilných spôsobov vzdelávania prostredníctvom usmerňovania pri výbere povolania a potvrdzovania nadobudnutých kompetencií.


eu

    

     Projekt bol ukončený k 31.05.2022, k tomuto dátumu bol naplnený stanovený limit a to vyškolených 158 účastníkov jednotlivých kurzov.

     Vyškolený účastníci zvýšili kvalifikáciu čo im umožni lepšie umiestnenie na trhu práce. Školeniami prešlo 32 ľudí s nízkym vzdelaním, ktorý zvýšili svoju kvalifikáciu. Cieľ v rámci projektu bol naplnený, bola zvýšená kvalita a efektívnosť celoživotného vzdelavania  s dôrazom na rozvoj kvalifikácie. V roku 2020 boli vyškolení 4 účastníci, 2021 bolo účastníkov 76 a v poslednom roku 78 vyškolených záujemcov, školenia prebehli vo všetkých kurzoch - stavebný stroj - rýpadlo, nakladač, viazač bremien, obsluha vysokozdvižného vozíka a žeriavnik - obsluha hydraulickej ruky.