Názov kurzu/školenia Cena v € bez DPH
   
Zdvíhacie zariadenia
Mostový žeriav do 5t a do 20t nad 20t do 50t 85 €
99 €
Vežový žeriav, Mobilný žeriav autožeriav 85 €
Pracovná plošina (sk. Ab)
  • Pojazdové pracovné plošiny s EČV
  • Pevné statické plošiny
85 - 100 €
65 - 90 €
Žeriav a zdvíhadlo s pohonom do 1 000 kg, s ľudským pohonom 1 000 – 5 000 kg a vrátok s motorovým pohonom (sk. Bd.) 40 - 70 €
Špeciálne zdvíhacie zariadenia. s motor. Pohonom určené na zdvíhanie bremena (sk. Bd.)
  • Zdvíhacie rampy
  • Stabilné servisné z.z. len na zdvíhanie bremena
  • Premiestniteľné z.z len na zdvíhanie vozidla
  • Zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo
43 €
Zvislé posuvné brány s motor. pohonom a výškou zdvihu nad 2,7 m (sk. Bf) 29 €
Tlakové nádoby
Skúška po oprave 65 €

Prvá vonkajšia a opakovaná prehliadka
TN do 100 l
TN od 100 do 1 000 l
TN nad 1 000 l

25 €
40 €
60 €

Vnútorná prehliadka
TN do 1 000 l
TN nad 1 000 l

50 €
65 €

Tlaková skúška
TN do 100 l
TN od 100 do 1 000 l
TN nad 1 000 l

100 €
150 €
300 €

REVÍZIE ELEKTROINŠTALÁCIÍ

Revízia bytu záleží na množstve elektroinštalácií od 40 €
Revízia rod. dom záleží na množstve elektroinštalácie od 60 €
Väčšie objekty s viacerými rozvádzačmi a obvodmi - za rozvádzač 50 - 120 €
Revízia elektrickej prípojky NN od 50 €
REVÍZIE BLESKOZVODOV
Revízia bleskozvod rod. dom podľa STN 34 1390 1 až 2 zvody od 50 €
Revízia LPS podľa STN 62305 1-4 na rod. dome od 60 €
Revízia bleskozvod väčšie objekty - za 1 zvod od 15 €
REVÍZIE ELEK. RUČNÉHO NÁRADIA, SPOTREBIČOV A KANCELÁRSKEJ TECHNIKY
Revízie el. ručného náradia, spotrebičov, kanc. techniky do 20 ks od 6 €
Revízie el. ručného náradia, spotrebičov, kanc. techniky 21 - 100 ks od 5,50 €
Revízie el. ručného náradia, spotrebičov, kanc. techniky nad 100 ks od 5 €
ELEKTROMONTÁŽNE PRÁCE LOKALIZAČNÝCH PORÚCH
Lokalizácia prerušeného vedenia, káblových trás – za 1 hod od 15 €
Elektromontážne práce – za 1 hod od 12 €
OSTATNÉ SLUŽBY
Miestny prevádzkový poriadok 100 €
Školenie s skúšky VTZ 1 osoba 65 €
Odborná technická pomoc v oblasti VTZ tlakových z. /hodina 10 €
Odborné práce na VTZ tlakových / hodina 10 €
Dopravné náklady
Kurzy a školenia prebiehajú v našich školiacich centrách. Pre váš komfort a uľahčenie organizácie vašej práce vykonávame školenia aj vo vašej organizácií alebo iných dohodnutých priestorov. Dopravné náklady sa účtujú obojmerne na základe cenník. 0,25 €/km

 

Revízie VTZ sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy. Periodicita/ pravidelnosť skúšok a prehliadok je určená výrobcom v technickej dokumentácia VTZ alebo návode na obsluhu.

Vysvetlivky:
EČV – evidenčné číslo vozidla
LPS – (Lighting Protecting System) vonkajšia ochrana
NN – nízke napätie
sk. – skupina
STN – Slovenská technická norma
VTZ – vyhradené technické zariadenie
z. z. – zdvíhacie zariadenie