Názov kurzu/školenia Cena v € bez DPH
   
Zdvíhacie zariadenia
Mostový žeriav do 5t a do 20t nad 20t do 50t 93€
108€
Vežový žeriav, Mobilný žeriav autožeriav 92€
Pracovná plošina (sk. Ab)
  • Pojazdové pracovné plošiny s EČV
  • Pevné statické plošiny
91 - 110€
69 - 90€
Žeriav a zdvíhadlo s pohonom do 1 000 kg, s ľudským pohonom 1 000 – 5 000 kg a vrátok s motorovým pohonom (sk. Bd.) 44 - 70€
Špeciálne zdvíhacie zariadenia. s motor. Pohonom určené na zdvíhanie bremena (sk. Bd.)
  • Zdvíhacie rampy
  • Stabilné servisné z.z. len na zdvíhanie bremena
  • Premiestniteľné z.z len na zdvíhanie vozidla
  • Zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo
47€
Zvislé posuvné brány s motor. pohonom a výškou zdvihu nad 2,7 m (sk. Bf) 31€
Tlakové nádoby
Skúška po oprave 69€

Prvá vonkajšia a opakovaná prehliadka
TN do 100 l
TN od 100 do 1 000 l
TN nad 1 000 l

27€
44€
65€

Vnútorná prehliadka
TN do 1 000 l
TN nad 1 000 l

54€
69€

Tlaková skúška
TN do 100 l
TN od 100 do 1 000 l
TN nad 1 000 l

109€
159€
309€

REVÍZIE ELEKTROINŠTALÁCIÍ

Revízia bytu záleží na množstve elektroinštalácií od 44€
Revízia rod. dom záleží na množstve elektroinštalácie od 65€
Väčšie objekty s viacerými rozvádzačmi a obvodmi - za rozvádzač 55 - 125€
Revízia elektrickej prípojky NN od 55€
REVÍZIE BLESKOZVODOV
Revízia bleskozvod rod. dom podľa STN 34 1390 1 až 2 zvody od 55€
Revízia LPS podľa STN 62305 1-4 na rod. dome od 65€
Revízia bleskozvod väčšie objekty - za 1 zvod od 17€
REVÍZIE ELEK. RUČNÉHO NÁRADIA, SPOTREBIČOV A KANCELÁRSKEJ TECHNIKY
Revízie el. ručného náradia, spotrebičov, kanc. techniky do 20 ks od 7€
Revízie el. ručného náradia, spotrebičov, kanc. techniky 21 - 100 ks od 6€
Revízie el. ručného náradia, spotrebičov, kanc. techniky nad 100 ks od 5,5€
ELEKTROMONTÁŽNE PRÁCE LOKALIZAČNÝCH PORÚCH
Lokalizácia prerušeného vedenia, káblových trás – za 1 hod od 16€
Elektromontážne práce – za 1 hod od 13€
OSTATNÉ SLUŽBY
Miestny prevádzkový poriadok 105€
Školenie s skúšky VTZ 1 osoba 69€
Odborná technická pomoc v oblasti VTZ tlakových z. /hodina 11€
Odborné práce na VTZ tlakových / hodina 11€
Dopravné náklady
Kurzy a školenia prebiehajú v našich školiacich centrách. Pre váš komfort a uľahčenie organizácie vašej práce vykonávame školenia aj vo vašej organizácií alebo iných dohodnutých priestorov. Dopravné náklady sa účtujú obojmerne na základe cenník. 0,40€/km

 

Revízie VTZ sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy. Periodicita/ pravidelnosť skúšok a prehliadok je určená výrobcom v technickej dokumentácia VTZ alebo návode na obsluhu.

Vysvetlivky:
EČV – evidenčné číslo vozidla
LPS – (Lighting Protecting System) vonkajšia ochrana
NN – nízke napätie
sk. – skupina
STN – Slovenská technická norma
VTZ – vyhradené technické zariadenie
z. z. – zdvíhacie zariadenie