Ochrana pred požiarmi je súbor metód, činností, materiálno-technického a personálneho zabezpečeniami, ktorých cieľom je zaistiť podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, zvierat, majetku a životného prostredia pred požiarmi a ostatnými mimoriadnymi udalosťami.


Minimálne požiadavky na kurz alebo vydanie preukazu:

 • zdravotná spôsobilosť
 • absolvovanie výchovy a vzdelávania
 • overenie vedomostí na zaistenie ochrany pred požiarmi pred skúšobnou komisiou

V rámci požiarnej ochrany zabezpečujeme povinnosti vyplývajúce v zmysle zákona 314/2001 o ochrane pred požiarmi a vyhlášky 121/2002 Z.z o požiarnej prevencii.

 • Vstupné školenie zamestnancov o ochrane pred požiarmi po ich zaradení na pracovisko pred začatím práce.
 • Periodické školenie zamestnancov OPP 1x za 24 mesiacov.
 • Školenie vedúcich zamestnancov o ochrane pred požiarmi 1x za 24 mesiacov.
 • Školenie o ochrane pred požiarmi pre osoby zabezpečujúce 1x za 12 mesiacov ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase.
 • Odborná príprava protipožiarnej hliadky pracoviska 1x za 12 mesiacov.
 • Odborná príprava protipožiarnej asistenčnej hliadky.
 • Vykonávanie cvičného požiarneho poplachu 1x za 12 mesiacov.
 • Vykonávanie funkcie technika požiarnej ochrany (TPO) cena dohodou možnosť zmluvného zabezpečenia.
 • Vypracovanie, vedenie a udržiavanie vybranej dokumentácie ochrany pred požiarmi, požiarny poriadok v súlade so skutočným stavom pracoviska, požiarne poplachové smernice.
 • Preventívna protipožiarna kontrola pracovísk.
 • Vypracovanie grafických evakuačných plánov podľa zložitosti.
 • Zabezpečovanie požiarnych asistenčných hliadok.
 • Vypracovanie pokynov na zabezpečenie ochrany pred požiarmi napr. zváračské práce, zber obilia, žatva, pre činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru povolenie na zváranie, príkaz na zváranie.
 • Vypracovanie písomného návrhu opatrení pre zabezpečenie podujatia, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb.
 • Vypracovanie projektu Požiarnej bezpečnosti stavby (PBS) vykonávanie funkcie špecialistu požiarnej ochrany.