Názov Kurzu/školenia Periodicita/Pravidelnosť Cena v € bez DPH
Vstupné Školenie zamestnancov o ochrane pred požiarmi pred začatím práce   11 €
Periodické školenie zamestnancov 1x za 24 mesiacov 11 €
Školenie vedúcich zamestnancov o ochrane pred požiarmi 1x za 24 mesiacov 11 €
Školenie osôb, ktoré zabezpečujú ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase 1x za 12 mesiacov 11 €
Odborná príprava protipožiarnej hliadky pracoviska 1x za 12 mesiacov 11 €
Odborná príprava protipožiarnej asistenčnej hliadky 1x za 12 mesiacov 11 €
Vykonávanie cvičného požiarneho poplachu 1x za 12 mesiacov 50 €
Výkon funkcie požiarneho technika Možnosť zmluvného zabezpečenia ochrany pred požiarmi Cena dohodou
Vykonávanie protipožiarnych prehliadok Podľa objektu /1x3mesiace, 1x6mesiacov, 1x12mesiacov/ 50 €
Určenie miest so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom   15€
Vypracovanie dokumentácie o ochrane pred požiarmi Podľa prevádzky a náročnosti spracovania 150 - 300 €

Pre spoločnosti je výhodnejšie zmluvné zabezpečenie výkonu požiarneho technika, kde na základe dohodnutej ceny sa nefakturujú jednotlivé úkony.