Zmluvné zabezpečovanie a Paušálna služby ABT (autorizovaného bezpečnostného technika), BT (bezpečnostného technika) a služby TPO (technika požiarnej ochrany).

Približný počet zamestnancov Poskytovaná služba

Nevýrobná sféra

Cena v € mesačne bez DPH

Stavebná a výrobná sféra
Cena v € mesačne bez DPH
1-4 BOZP + PO 32 € +32 € 42 € + 42 €
5-9 BOZP + PO 42 € + 42 € 53 € + 53€
10-19 BOZP + PO 53 € + 53 € 63 € + 63 €
20-30 BOZP + PO 63 € + 63 € 73 € + 73 €
Vstupný AUDIT a prvotné vypracovanie dokumentácie BOZP 100 – 300 € Vstupný AUDIT a prvotné vypracovanie dokumentácie OPP 150 - 500 €

Zmluvné zabezpečovanie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby (PZS)

Približný počet zamestnancov Nevýrobná sféra mesačne Stavebná a jednoduchá  výrobná sféra mesačne Stavebná a výrobná sféra mesačne
1-4 22 € 33 € 44 €
5-9 33 € 44 € 55 €
10-19 44 € 55 € 66 €
20-30 55 € 66 € 77 €
Vstupný AUDIT a  vypracovanie dokumentácie PZS pre vybrané činnosti 150 - 500 €

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v zmysle zákona 124/2006 o BOZP

Názov kurzu/školenia Periodicita/ Pravidelnosť Cena v € bez DPH
Služby autorizovaného bezpečnostného technika ABT zmluvné zabezpečenie dohodou
Vykonávanie funkcie technika BOZP (BT) a poradenská činnosť Možnosť zmluvného zabezpečenia dohodou
Poradenstvo pri registrácii pracovných úrazov V zmysle v. MPSVaR SR č. 500/2006 Z.z. 160 €
Poradenstvo v oblasti BOZP V zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z.z. dohodou
Preventívna kontrola dodržiavania BOZP Jedna kontrola 85 €

Vypracovanie bezpečnostných pracovných postupov (BPP) podľa § 6 ods. 1 pís. i) zákona č. 124/2006 Z.z.

Vodiči 160 - 320 €
Práce vo výškach 160 - 320 €
Práce nad voľnou hĺbkou 160 - 320 €
Stavebníctvo a montážne práce 160 - 320 €
Obsluhovanie ručného elektrického, hydraulického, hydrostatického, pneumatického náradia, náradia so spaľovacím motorom a nastreľovacieho náradia 160 - 320 €
Pre zamestnancov vykonávajúcich zimnú údržbu, a obsluhu sypačov vozoviek 160 - 320 €
Pre zamestnancov vykonávajúcich údržbu zelene, obsl. krovinorez, kosačky, vyžínače 160 - 320 €
Pre pracovníkov pracujúcich so zobrazovacími jednotkami 110 - 320 €

Kvalifikačné karty pre vodičov z povolania KKV

Pravidelný výcvik 35 hodín (vykonávaný raz za 5 rokov)

159 €

individuálny prístup 189

Rozdielový výcvik 35 hodín (rozšírenie VO) 205 €
Základná kvalifikácia 140 hodín (nový uchádzač) 605€
POPLATKY NA OKRESNOM ÚRADE + € 50,- skúšky + € 50,- karta KKV + € 5  

Kurz pravidelného výcviku vodičov je vykonávaný raz za 5 rokov v rozsahu 35 hodín. Povinnosť absolvovať kurz pravidelného výcviku (KKV) sa vzťahuje na vodičov osobnej (autobusová doprava) a nákladnej dopravy pred skončením platnosti Kvalifikačnej karty vodiča.