Školenie na obsluhu stavebných strojov a zariadení

Povinnosť vlastniť preukaz obsluhy stavebných strojov a zariadení je povinná každá osoba, ktorá takýto stroj alebo zariadenie obsluhuje. Obsluhovať stavebný stroj alebo zariadenie môže len osoba staršia ako 18 rokov, zdravotne spôsobilá (lekárske potvrdenie nie staršie ako 6 mesiacov). Kurz obsluhy stavebných strojov vykonávame v súlade s platnou legislatívou 356/2007 a zákona 124/2006. Nad rámec ponúkame praktické zacvičenie. Po úspešnom absolvovaní kurzu vám bude vydaný preukaz na obsluhu stavebných strojov platný v rámci EU.


Minimálne požiadavky na kurz alebo vydanie preukazu:

 • zdravotná spôsobilosť
 • absolvovanie výchovy a vzdelávania
 • overenie vedomostí na obsluhu stavebných strojov a zariadení pred skúšobnou komisiou
 • Základný kurz (školenie) obsluhy stavebných strojov
  Kurz je pre žiadateľa, ktorý nevlastný žiaden strojnícky preukaz. K začatiu školenia je povinnosťou vek nad 18 rokov, preukázať zdravotnú spôsobilosť (nie staršiu ako 6 mesiacov).
  Ďalšie náležitosti: pdfTlačivo zdravotnej spôsobilosti
  - aktuálna fotografiu 3 x 2,5 cm
 • Rozširovací kurz (školenie) obsluhy stavebných strojov
  Rozšírenie platného dokladu o ďalšie zariadenie/ďalšiu skupinu. Povinnosťou pre absolvovanie tohto kurzu je vlastniť preukaz na obsluhu stavebných strojov a preukázať zdravotnú spôsobilosť (nie staršiu ako 6 mesiacov).
  Ďalšie náležitosti: pdfTlačivo zdravotnej spôsobilosti
 • Opakované oboznamovanie (Pravidelné školenie) 1x za 12 mesiacov
  Tzv. Pravidelné školenie pre obsluhu stavebného stroja je povinnosť absolvovať pravidelne 1x za 12 mesiacov.
 • Aktualizačná odborná príprava (AOP) 1x za 5 rokov
  Povinnosť absolvovať kurz AOP má každý držiteľ preukazu na obsluhu stavebných strojov / zariadení v zmysle § 16 zákona č.124/2006 Z.z., každých 5 rokov od vydania preukazu. K absolvovaní kurzu je potrebné preukázať zdravotnú spôsobilosť (nie staršiu ako 6 mesiacov). Pri neabsolvovaní kurzu AOP preukaz stráca úplnú platnosť.
  Ďalšie náležitosti: pdfTlačivo zdravotnej spôsobilosti

Typy skupín stavebných strojov a zariadení
Najpoužívanejšie typy stavebných strojov a zariadení sú sk. 1.2 Rýpadlo a hĺbidlo, sk. 1.3 Nakladací a vykladací stroj ("Strojnícky na bager"). Delenie skupín podľa platnej legislatívy je nasledovné:


Typ strojov a zariadení na zemné práce: (sk 1)

 • Dozér (sk 1.1)
 • Rýpadlo a hĺbidlo (sk 1.2)
 • Nakladací a vykladací stroj (sk 1.3)
 • Fréza a ryhovač (sk 1.4)
 • Skrejper (sk 1.5)
 • Rúrový ukladač (sk 1.6)
 • Valec (sk 1.7)

Typy strojov a zariadení na výrobu, spracovávanie a presun betónových zmesí (sk 2)

 • Betonárka (sk 2.1)

Ostatné stroje a zariadenia (sk 3)

 • Špeciálny motorový snehový stroj (sk 3.1)
 • Kompresor (sk 3.2)

Osobitné zariadenia:

 • vrtné súpravy,
 • lomové vŕtačky
 • pneumotické zariadenia
 • elektrické zariadenia
 • a ďalšie

Vysvetlivka:
Sk. – skupina