Školenie, oboznamovanie, výchova a vzdelávanie v oblasti BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)

Povinnosť absolvovať školenie, oboznamovanie, výchovu a vzdelávanie v oblasti BOZP má každý zamestnanec v zmysle zákon 124/2006 Z.z.Povinnosť zákona sa vzťahuje na zamestnávateľov a zamestnancov vo všetkých odvetviach výrobnej a nevýrobnej sféry. Túto povinnosť je povinný zabezpečovať každý zamestnávateľ právnická osoba (PO), fyzická osoba (FO), ktorá zamestnáva ľudí, a živnostník SZČO (samostatne zárobkovo činná osoba). Povinnosť majú voči zamestnancom všetci zamestnávatelia.

Naša spoločnosť zabezpečuje túto povinnosť školenie BOZP vo všetkých oblastiach výrobnej i nevýrobnej sféry. Školenie je špecializované na konkrétnu činnosť a prostredie, v ktorom zamestnanec vykonáva činnosť.