Pravidelnosť revízie, skúšky alebo odbornej prehliadky závisí na konkrétnom type zdvíhacieho zariadenia, účelu jeho využitia a prostredia, v ktorom sa nachádza. Prehliadky, skúšky a revízie sa vykonávajú na vyhradených technických zariadeniach (VTZ) v zmysle platnej legislatívy a pokynov výrobcu, ktoré sú uvedené v technickej dokumentácií zariadenia alebo návode na obsluhu. Z tohto dôvodu je potrebná konzultácia s naším revíznym technikom.


Vykonávame revízie všetkých druhov nasledujúcich zariadení:

  • Revízie Zdvíhacie zariadenia
  • Revízie Tlakové zariadenia
  • Revízie Elektroinštalácie a Elektrických zariadení
  • Revízie Hasiacich prístrojov a Hydrantov


Revízia závisí od konkrétneho typu zariadenia a je vykonávaná našimi odbornými pracovníkmi.