Hovorovo povedané ako: „požiarna ochrana, ochrana pred požiarom“.
Naša spoločnosť zabezpečuje protipožiarnu ochranu (PPO) a služby Technika požiarnej ochrany (TPO) vo výrobnej i nevýrobnej sfére. Možnosť je využiť zmluvné zabezpečenie, paušálne služby alebo jednorazové vypracovanie potrebnej dokumentácie v súlade s platnou legislatívou. Tá určuje povinnosť všetkým podnikateľským subjektom.
Povinnosť určuje zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Táto povinnosť musí byť zabezpečená len odborne spôsobilou osobou – Technikom požiarnej ochrany (TPO).

Súčasťou našich služieb je:

DOKUMENTÁCIA OPP

Vypracovanie dokumentácie OPP v zmysle zákona o Ochrane pred požiarmi. Táto dokumentácia sa predkladá kontrolnému orgánu (okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru) pri výkone štátneho požiarneho dozoru.


AUDITY PO

Vstupné i pravidelné priebežné audity, ktorých účelom je zistenie a zhodnotenie správnosti a aktuálnosti PO v konkrétnom podniku.

V oblasti PO ide o:

  • komplexné a objektívne preskúmanie skutočného stavu OPP (kontrola dokumentácie)
  • zistenie nedostatkov a závad a stanovenie postupu ich odstránenia (kontrola všetkých priestorov)
  • kontrola plnenia požiadaviek vyplývajúcich z legislatívy (výchova a vzdelávanie zamestnancov, platnosť revízií atď.)

Výsledkom auditu je detailná správa o zistených skutočnostiach, vyhodnotenie aktuálnej úrovne PO, identifikácia nedostatkov a závad s konkrétnym návrhom na ich odstránenie či minimalizovanie.


SLUŽBY TECHNIKA POŽIARNEJ OCHRANY (TPO)

Tie sú zabezpečované TPO (technikom požiarnej ochrany), ktorá je vykonávaná na základe uzatvorenej obchodnej zmluvy. Technik PO pomáha so starostlivosťou o služby v oblasti Ochrany pred požiarmi (ďalej len OPP).

V oblasti PO ide najmä o tieto služby:

  • vstupný audit OPP (získanie základných informácií o stave OPP v podniku)
  • vypracovanie interných a legislatívnych smerníc a implementáciu systému riadenia OPP do podniku
  • školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti OPP
  • odborná príprava protipožiarnych hliadok
  • pravidelné prehliadky a kontroly pracovísk
  • aktualizáciu a udržiavanie legislatívnych požiadaviek OPP v súlade so skutočným stavom
  • pravidelné vyhodnocovanie systému riadenia OPP